Hlavní stránka

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jezdecke-potreby.eu

 
Všeobecná ustanovení

    * Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jezdecke-potreby.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel - Pavel Vachutka, Hradiště na Písku 5, 53352, Staré Hradiště ,IČO: 47846551, DIČ: CZ6806262221) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
    * Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
    * Odpovědnou osobou je Lucka Vachutková - 605216998, luckavachutkova@seznam.cz

Vymezení pojmů

    * Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
    * Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
    * Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
    * Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů kupujícího

    * Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.jezdecke-potreby.eu, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
    * Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
    * Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
    * Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
    * Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích "Košík".
    * Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy


    * Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchod www.jezdecke-potreby.eu, jsou závazné.
    * Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je registrovanému zákazníkovi (kupujícímu) doručen e-mail s výpisem z objednávky.
    * Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
    * Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Uvedené ceny jsou konečné.
    * Ceny za dopravu, platbu, příp. další poplatky si kupující může ověřit při objednávce zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena konečná cena dodávky, a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží dopravy a všech případných poplatků.
    * Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
    * Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů kupujícího).

Dodací lhůta


    * Zboží skladem Vám doručíme do 14 pracovních dní. Dostupnost zboží je uvedena u detailů jednotlivého zboží
    * U zboží na objednávku nelze zaručit přesný termín dodání. Tituly jsou dováženy z Polska a Německa a jejich dodání závisí na partnerských smlouvách dodavatelské firmy a objednaném množství. Nutno počítat s možností jednoho až dvou měsíců dodací lhůty.
    * Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.
    * Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.
    * V případě mimořádných událostí, které mohou ovlivnit termín dodání veškerého sortimentu bude tato skutečnost zřetelně uveřejněna na hlavní stránce internetového obchodu.

Způsob dopravy a možnosti platby


    * Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.
    * Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Převzetí zboží

    * Osobní převzetí je možné po domluvě v Pardubicích.
    * Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
    * Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

    * Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
    * V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.
    * Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
    * Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
    * Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
    * Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Záruční podmínky a reklamace

    * Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
    * Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.
    * Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.jezdecke-potreby.eu a právním řádem platným v ČR.
    * Zboží lze reklamovat dle podmínek reklamačního řádu na adrese uvedené v Kontaktech
    * Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

Závěrečná ustanovení

    * Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
    * Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.jezdecke-potreby.eu , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

KOŠÍK

v kosiku mate: 0ks

celkova cena: kc

VYHLEDAT

Prodej koní

poradenská činnost

Zajišťujeme odborné poradenství při nákupu a prodeji koní. Možnost ustájení a výcviku. Více na jezdeckepotrebyvachutka


Catering

Nabízíme cateringové služby

Firma az-catering poskytuje cateringové služby již od roku 1994 po celé republice a také v zahraničí.  Díky naší flexibilnosti jsme schopni uskutečnit jakoukoliv akci na Vaše přání. Více informací zde.

Kontakt:

Lucka Vachutková 
Hradiště na Písku 5
53352 Staré Hradiště
Telefon : +420 605 216 998
email : luckavachutkova@seznam.cz

(c) 2009 - 2014 jezdecke-potreby.eu Power by CMS Hostingseo.cz